History of the Congress

It is 56 years since the first International Congress of Celtic Studies was held in Dublin in 1959, organised by the late Professor Brian Ó Cúiv and, since then, this four-yearly event has grown, as the discipline itself has grown, to become the largest academic conference devoted entirely to Celtic Studies. Previous events have been held in Cardiff (1963), Edinburgh (1967), Rennes (1971), Penzance (1975), Galway (1979), Oxford (1983), Swansea (1987), Paris (1991), Edinburgh (1995), Cork (1999), Aberystwyth (2003), Bonn (2007) and Maynooth (2011). Remaining true to the aims of the first Congress in 1959, the event continues to offer an unparalleled opportunity for all those working in the field, whether established scholars or up-and-coming research students, to meet and share and debate the fruits of their research. As with previous events, the geographical breadth of Celtic Studies is evident with scholars here in Glasgow from all the Celtic nations, from no fewer than 25 countries, and representing some 130 academic institutions and organisations.

Eachdraidh na Còmhdhalach

’S ann o chionn 56 bliadhna a chaidh ciad Chòmhdhail Eadar- Nàiseanta na Ceiltis a chumail ann am Baile-Àtha-Cliath ann an 1959 fo stiùireadh an Ollaimh Brian Ó Cuív nach maireann agus, on uair sin, tha a’ cho-labhairt cheithir-bhliadhnail seo air fàs mar a tha an raon fhèin air fàs agus i a-nis mar a’ cho- labhairt sgoilearach as motha a tha a’ dèiligeadh ri cuspairean na Ceiltis. Gu ruige seo chumadh a’ Chòmhdhail ann an Cardiff (1963), Dùn Èideann (1967), Rennes (1971), Penzance (1975), Gaillimh (1979), Oxford (1983), Swansea (1987), Paris (1991), Dùn Èideann (1995), Corcaigh (1999), Aberystwyth (2003), Bonn (2007) agus Magh Nuad (2011). Tha a’ Chòmhdhail a’ cumail dlùth ris na h-amasan a bha ann o thùs agus a’ tairgsinn cothrom gun choimeas dhan a h-uile duine a tha ag obair air cuspairean Ceilteach, eadar sgoilearan stèidhichte agus oileanaich rannsachaidh, a bhith tighinn còmhla airson toraidhean an rannsachaidh a chompàirteachadh agus a dheasbad. Coltach ris na còmhdhailean a chaidh a chumail roimhe tha farsaingeachd an raoin gu math follaiseach agus sgoilearan an seo ann an Glaschu bho na dùthchannan Ceilteach air fad agus a’ riochdachadh co-dhiù 25 dùthchannan agus 130 oilthighean agus buidhnean.

At the first Celtic International Congress in Dublin (1959). Left to right: Brian Ó Cuív, David Greene, Cecile O’ Rahilly, Carl Marstrander and Angus Matheson, first Professor of Celtic at Glasgow 1956–62.
©Roinn na Ceiltis is na Gàidhlig, Oilthigh Ghlaschu